Container & Kubernetes The Hardway

699.000

Về Container, khoá học cung cấp kiến thức nền tảng về các thành phần của Linux Kernel tạo thành Container. Bạn sẽ nắm được bản chất bến dưới của Linux Container là gì? Cấu trúc của 1 Container Image.

Ngoài ra khoá học còn giới thiệu 1 số thủ thuật khi làm việc với Container Image giúp giảm dung lượng, giảm thời gian tạo image và những lưu ý khi sử dụng secret cho quá trình tạo Container Image. Năm vững những kiến thức nền tảng giúp bạn tự tin trong quá trình làm việc với Container nói chung và Docker nói riêng.

Về Kubernetes, khoá học sẽ tóm tắt các thành phần bắt buộc của 1 hệ thống Kubernetes, chức năng của từng thành phần. Cùng phân tích đường đi của request từ khi gởi tới kube-apiserver đến khi Pod được tạo.

Phần demo sẽ cài đặt 1 hệ thống Kubernetes hoàn chỉnh mà không dùng bất cứ công cụ hỗ trợ nào và deploy 1 ứng dụng đơn gian và test chức năng autoscale sử dụng HPA (HorizontalPodAutoscaler)

Sau khi order khoá học, bạn sẽ đươc join vô group Telegram để đặt các câu hỏi, thắc mắc trong quá trình học cũng như trong công việc hàng ngày.

Nội dung khoá học

Linux Container

Những vấn đề gặp phải khi triển khai phần mềm truyền thống
Container giải quyết những vấn đề trên như thế nào ?
Những thành phần của Linux Kernel tạo nên Linux Container ?

 • View Isolation
 • Filesystem Isolation
 • Resource Control
 • Security (Capability/Seccomp/LSM)

Linux Container kết nốt với nhau qua mạng như thế nào?

 • Container <=> Host
 • Container <=> Container
 • Container <=> Internet
 • Load Balancing traffic to Container

Container Network Interface (CNI)

 • CNI là gì? Tạo sao phải cần CNI?
 • CNI Plugin tương tác với Container Runtime như thế nào?
 • Cấu hình IP cho Docker container sử dụng CNI Plugins

Union Mount

 • Union Mount là gì?
 • Union Mount giải quyết được vấn đề gì trong thực tế?
 • Union Mount kết hợp với container image như thế nào?

Container Registry

 • Container Image bao gồm những thành phần nào
  •  Tags
  • Manifest/Manifest List
  •  Blobs
  • Container Configuration
  • Filesystem Layers
  • Digest
 • Container Registry lưu trữ các thành phần này ra sao
 • Cách thức tương tác với Container Registry API – Sử dụng Raw HTTP(S) request
 • Build & Push container image (single & multiple architecture) lên Docker Hub bằng Raw HTTP(s) request

Một số tips khi làm việc với Dockerfile

 • Làm cách nào để giảm kích thước image
 • Làm thể nào để giảm thời gian build image
 • Làm thế nào để không lộ secrets khi build Container Image

Kubernetes

Kubernetes giải quyết được những vấn đề gì ?
Những thành phần tạo nên 1 Kubernetes Cluster và chức năng của mỗi thành phần

 • etcd
 • kube-apiserver
 • kube-scheduler
 • kube-controller-manager
 • cloud-controller-manager
 • kube-proxy
 • kubelet
 • Container Runtime

Cách thức các service tương tác với nhau nội bộ cluster

 • Làm sao Pod/Container gởi/nhận traffic giữa các node khác nhau?
 • kube-proxy định tuyến/load balance traffic như thế nào
 • coredns có phải là thành phần bắt buộc để chạy Kubernetes không?

Giới thiệu các Add-On của Kubernetes

 • Những Add-On phổ biến
 • Tại sao phải cần Add-on?

Các thành phần của Kubernetes tương tác như thế nào khi nhận được 1 request (tạo Pod) từ bên ngoài
Demo:

 • Cài đặt 1 hệ thống Kubernetes hoàn chỉnh sử dụng bash shell
 • Deploy Add-on
 • Deploy service & test HPA
Shopping Cart